Algemene voorwaarden voedingsadviezen

Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Gewichtsconsulent: Milou Cornelissen, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland, tevens in het bezit van een Nederlands diploma Gewichtsconsulent, handelende als zelfstandig gevestigd gewichtsconsulent.

Cliënt: de persoon aan wie door de gewichtsconsulent advies en begeleiding
verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger.

Praktijkadres: de locatie waarop de werkzaamheden van de gewichtsconsulent wordt uitgeoefend; De Kookstudio: Aalsmeerweg 36, 1056 AK Amsterdam of sportschool Happy Bodies: Wielingenstraat 28, 1078 KL Amsterdam

Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de gewichtsconsulent is verwezen.  

Algemeen
De gewichtsconsulent geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt per direct op de hoogte gesteld.

Adviseren en begeleiden
De gewichtsconsulent kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt de gewichtsconsulent de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt. Met uw persoonlijke gegevens wordt zeer zorgvuldig omgegaan en er wordt gehouden aan een geheimhoudingsplicht.
De BGN-gewichtsconsulent begeleidt cliënten (met gewichtsproblemen) volgens de Richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad naar een gezond eet- en leefpatroon. Cliënten die om medische redenen voeding nodig hebben die aan specifieke eisen moet voldoen, zullen worden doorverwezen naar een diëtist of arts.

Hoe kan ik een afspraak maken?
Je kunt een afspraak voor een van de diensten maken door contact op te nemen met de gewichtsconsulent. Dat kan via het contactformulier van de website (biolou.nl), door het contactformulier bij de balie van sportschool 'Happy Bodies' in te vullen, door te bellen, een berichtje te sturen, of een e-mail te zenden.

Verhindering
Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij de gewichtsconsulent hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de gewichtsconsulent geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de gewichtsconsulent gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Tariefstelling
Voor aanvang van de behandeling deelt de gewichtsconsulent de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. De tarieven staan vermeld op de website biolou.nl. De tarieven zijn inclusief 21% btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. Aanbiedingen, prijzen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige diensten of offertes. De gewichtsconsulent is ten alle tijde gerechtigd prijsstijgingen door te voeren. De gewichtsconsulent beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er in elk geval een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

Intellectueel eigendom
De gewichtsconsulent behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de gewichtsconsulent noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de gewichtsconsulent verstrekt zijn.

Betaling
Betaling aan de gewichtsconsulent dient door overschrijving plaats te vinden. De cliënt ontvangt een factuur voor de consulten. De cliënt dient de rekening binnen veertien dagen na datering betaald te hebben. Bij een overschrijding van elke dertig dagen is de gewichtsconsulent gerechtigd het factuurbedrag met € 5,00 administratiekosten te verhogen. Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is de gewichtsconsulent gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten. De cliënt dient zelf eventueel de factuur in bij de zorgverzekeraar. 

Heb ik recht op een bedenktijd?
Wettelijk gezien is er een bedenktijd van 14 dagen na dag van aanschaf. Dat houdt in dat er mondeling of per e-mail een overeenstemming is bereikt. Na 14 dagen is het niet meer mogelijk om deelname aan een van de diensten te annuleren en ben je verplicht de volledige actieprijs te betalen. Per e-mail kan de aanschaf worden ontbonden binnen dit termijn. Als er binnen de 14 dagen wel werk is verricht door de gewichtsconsulent dienen deze uren/consulten wel betaald te worden. Deze bedenktijd is helaas niet van toepassing voor een ondernemer.

Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden
De gewichtsconsulent heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien ze door omstandigheden, welke buiten haar invloedssfeer liggen of waarvan ze bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Aansprakelijkheid
Het advies en/of de begeleiding van de gewichtsconsulent is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De gewichtsconsulent sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door de gewichtsconsulent verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de gewichtsconsulent.
Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de gewichtsconsulent verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de gewichtsconsulent nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de gewichtsconsulent om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de gewichtsconsulent te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. De gewichtsconsulent is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Toepasselijk recht en forumkeuze
Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de gewichtsconsulent is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld op 21 januari 2018.
In het geval van toekomstige wijzigingen zal ik deze tijdig per e-mail verzenden.